Güzellik Salonlarında IPL Kullanımı ile ilgili Danıştay Kararı

12.05.2003 tarihinde yayınlanan Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları hakkında yönetmelik; Güzellik Merkezleri ve Güzellik Salonları’nın açılması ve çalıştırılması hususundaki düzenlemeleri içermekte idi. Bu yönetmeliğin 13. Maddesinde estetisyenler tarafından yapılabilecek epilasyon uygulamaları aşağıdaki ifade ile tanımlanmıştı

“Lazer ve foto epilasyon uygulamaları haricinde diğer metotlar ile epilasyon ve depilasyon işlemleri,”

– 18.02.2008 tarihinde yayınlanan AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ile Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmış ve yeni yönetmeliğin aşağıda verilmiş geçici 5. maddesi ile güzellik salonları sağlık kuruluşu statüsünden çıkarılmıştır.

“Güzellik salonları GEÇİCİ MADDE 5 –

(1) 39 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ile yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğe göre açılmış güzellik salonları, sağlık kuruluşu statüsünden çıkarılmıştır. Güzellik salonu adı altında açılan işyerleri, 10/8/2005 tarihli ve 25902 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında belediyelerce ruhsatlandırılır.

(2) Güzellik salonunda tıp fakültesi diploması olan biri çalışsa bile, tabip yetkisinde olan tıbbi işlemler güzellik salonunda yapılamaz. Bu hususa uymadığı tespit edilen kişiler hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.”

Yeni yönetmelikle güzellik salonlaronda hangi işlemlerin yapılabileceği konusunda açık tanımlar yer almamaktadır. İlgili meslek odalarının Sağlık Bakanlığına yaptığı başvurular sonucu; Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 31.12.2008 tarih ve 49395 sayılı genelge ile konuya açıklık getirmiştir. İlgili açıklamadan konuyla ilgili alıntı aşağıdadır:

“IPL (intense pulse light) cihazlarının üretimi için 2 yöntem belirlenmiştir. Bunların biri tıbbi amaçlı üretilen IPL cihazlarıdır. Bu cihazlar 93/42/EEC kapsamında sınıf IIb olan ve gerekli uygunluk değerlendirme işlemlerinden geçirilerek belgelendirilmiş cihazlardır. Ancak teknik olarak sadece epilasyon için üretileb IPL cihazları bulunmaktadır. Bu cihazların amacı tıbbi olmayıp estetik amaçlı cihazlardır.Bu cihazların EC sertifikalarında ise 73/23/EEC sayılı LOW Voltage Directive hükümlerine göre incelemenin yapıldığı ve ve sadece estetik amaçlı olarak üretildiği belirtilmektedir. Dolayısıyla 93/42/EEC Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği kapsamında üretilmediklerinden tıbbi cihaz olarak değerlendirilmemektedir.

Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamındaki tıbbi IPL cihazlarının kullanımı için profesyonel kullanıcılar (sağlık personeli) öngörülmüş olup tıbbi amaçlı olmayan cihazlarınkullanımında hekim, uzman hekim veya sağlık personeli olma zorunluluğu bulunmamaktadır. Anılan cihazı kullanacak personelin cihazın kullanımı hakkında eğitim almış olmasının doğabilecek sakıncaları ortadan kaldıracağı düşünülmektedir.”

Bu yazı ile bir grup IPL cihazının belediyeler tarafından denetlenen güzellik salonlarında sağlık personeli olmayan kişiler tarafından kullanımı uygun görülmüştür.

Sonraki aşamada;

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan ve estetik amaçlı kullanılan IPL cihazlarının tıbbi cihaz sayılamayacağına, güzellik uzmanlarının da söz konusu cihazlarla uygulama yapabileceğine yer veren 31.12.2008 gün ve 49395 sayılı Genelge’nin yürütmesinin durdurulması ve iptali için dava açılmıştır. Danıştay 10. ve 13. Dairelerinden oluşan Müşterek Kurul tarafından E.2009/5600 sayılı ve 07.10.2009 günlü kararla;

– IPL cihazlarının Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında kalıp kalmadığının, bu cihazlarla yapılacak uygulamanın uzman hekim tarafından gerçekleştirilmesinin zorunluluk olup olmadığının ve cihazlarla yapılan işlemlerin tıbbi müdahale niteliğinde olup olmadığının konunun uzmanları tarafından bilimsel açıdan değerlendirilmemesinin hukuka aykırı olduğu,

– Aynı zamanda Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’in 13. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendinde güzellik uzmanlarının lazer epilasyon ve fotoepilasyon uygulamaları dışındaki diğer yöntemlerle epilasyon ve depilasyon işlemlerini yapabileceğinin belirtildiği

gerekçesiyle Genelge’nin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.